Ο ρόλος του Αθλητικού Ψυχολόγου

Ο Αθλητικός Ψυχολόγος αναφέρεται ως ο Ψυχολόγος που έχει ειδικευτεί στο αθλητικό περιβάλλον και θα πρέπει κατ’ αρχήν να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Οι βασικές του σπουδές είναι στην Ψυχολογία και η εξειδίκευση πραγματοποιείται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Αθλητική Ψυχολογία.

Οι τομείς δραστηριοποίησής του αναφέρονται τόσο με βάση του αθλητές όσο και τους προπονητές και γονείς των αθλητών:

(Α) Σε πρώτη φάση η συνεργασία με τον αθλητή δομείται στις σχέσεις εμπιστοσύνης και απόλυτης εχεμύθειας και από τις δύο πλευρές. Έχει ως στόχο την αξιολόγηση βασικών στοιχείων της προσωπικότητας του αθλητή μέσω συνέντευξης και ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς. Με βάση την ψυχολογική αξιολόγηση των αθλητών και την καταγραφή των ψυχολογικών του χαρακτηριστικών σε αγωνιστικές συνθήκες καθώς και σε συνθήκες προπόνησης και αγώνων, τοποθετούνται οι στόχοι της συνεργασίας, με κύρια κατεύθυνση και επιδίωξη την ικανοποίηση των αναγκών του αθλητή. Έτσι, από κοινού θέτουν τους στόχους και το πλάνο δουλειάς και σταδιακά προχωρούν στη διδασκαλία τεχνικών και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Παράλληλα, η συνεργασία αποβλέπει στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης και στον έλεγχο των σκέψεων (θετικές- αρνητικές). Το «κέντρο» της συνεργασίας είναι και παραμένει ο αθλητής, πάνω στον οποίο προσαρμόζεται το πλάνο δουλειάς, μεταξύ εκείνου και του Αθλητικού Ψυχολόγου.

(Β) Η συνεργασία με τον προπονητή επιδιώκει την ανταλλαγή απόψεων του Αθλητικού Ψυχολόγου και του προπονητή σε θέματα που απασχολούν τον αθλητή και επηρεάζουν την αθλητική του απόδοση. Πολλά από τα προβλήματα αντιμετωπίζονται από κοινού, ενώ η συνεργασία του Αθλητικού Ψυχολόγου με τον προπονητή μπορεί να έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων όπως τραυματισμοί, δέσμευση με τα προγράμματα αποκατάστασης, σχέσεις με τους αθλητές, αντιμετώπιση τάσεων προσωρινής εγκατάλειψης και υψηλών προπονητικών επιβαρύνσεων του αθλητή. Ο Αθλητικός Ψυχολόγος λειτουργεί ως «βοηθός» του προπονητή σε θέματα που αφορούν στην ψυχολογική κατάσταση του αθλητή.

(Γ) Η συνεργασία με τους γονείς προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση ορισμένων γενικότερων προβλημάτων, τα οποία αναφέρονται στη συμπεριφορά του παιδιού εκτός της αθλητικής δραστηριότητας, όπως είναι το σχολείο, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, καθώς και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού. Ο Αθλητικός Ψυχολόγος ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς για την πορεία της συνεργασίας του με τον αθλητή και ενημερώνεται αντίστοιχα από τους γονείς για την εικόνα που σχηματίζουν οι ίδιοι για τον αθλητή. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς αναφέρουν θέματα προς επεξεργασία από τον Αθλητικό Ψυχολόγο με βάση την προσωπική τους επαφή με τον αθλητή.

Άρθρο στην ιστοσελίδα palema.gr