Ηθική ανάπτυξη, προσανατολισμός στόχων και επιθετικότητα σε αθλητές νεαρής ηλικίας

Ζαρώτης Ι.Α., Ψυχουντάκη Μ. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. 29 Μαΐου-1 Ιουνίου 2008, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη σχέση μεταξύ των σταδίων ηθικής ανάπτυξης νεαρών αθλητών με τον προσανατολισμό στόχων και την επιθετικότητα, καθώς επίσης και να εξετάσει διαφορές μεταξύ φύλου και αθλημάτων.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 81 αθλητές, 46 αγόρια και 35 κορίτσια, ηλικίας 12-15 ετών (M= 13.52, SD= 1.11), από επτά διαφορετικά αθλήματα. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε η σύντομη έκδοση του Ερωτηματολογίου Ηθικής Ωριμότητας, το Ερωτηματολόγιο Αθλητικού Προσανατολισμού για παιδιά και το Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο ηθικής ανάπτυξης και παράλληλα εμφανίζουν υψηλότερο προσανατολισμό στο έργο από ό,τι στο Εγώ. Το στάδιο ηθικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων στην έρευνα δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντική σχέση ούτε με τον προσανατολισμό στο Εγώ ούτε και με τον προσανατολισμό στο έργο. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη των Shields και Bredemeier (1986) και Bredemeier (1995), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η ηθική που αναπτύσσεται στον αθλητισμό χαρακτηρίζεται ως «περιορισμένου πεδίου ηθική».

Η ηθική ανάπτυξη στην παρούσα έρευνα δεν φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με την επιθετικότητα, ενώ, αντίθετα, ο προσανατολισμός στο Εγώ παρουσίασε θετική, στατιστικώς σημαντική, σχέση με την επιθετικότητα. Όσον αφορά στις διαφορές μεταξύ φύλου, φάνηκε ότι τα αγόρια διέφεραν από τα κορίτσια στατιστικώς σημαντικά μόνο στον προσανατολισμό προς το Εγώ. Επίσης, οι διαφορές μεταξύ των αθλημάτων ήταν εμφανείς τόσο στον προσανατολισμό στο Εγώ όσο και στην επιθετικότητα, με τα αθλήματα «μεσαίας επαφής» (π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση) να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στις υπό εξέταση μεταβλητές από τα αθλήματα «χαμηλής επαφής» (π.χ. κολύμβηση, στίβος).