Στοιχεία διεξαγωγής του Προγράμματος Ψυχολογικής Προετοιμασίας

coaching sports

Έναρξη του Προγράμματος Ψυχολογικής Προετοιμασίας από την αρχή της νέας χρονιάς, ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για τη σταδιακή αφομοίωση των επιδιωκόμενων στοιχείων πνευματικής και ψυχικής λειτουργίας από τους αθλητές

Συνεργασία με τους προπονητές για την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και απόδοση των αθλητών

Εβδομαδιαία συνάντηση του προπονητικού και επιστημονικού προσωπικού για ενημέρωση σχετικά με τη φυσιολογική και την πνευματική πλευρά των αθλητών

Σαφής καθορισμός των στόχων του προγράμματος με βάση τις απαιτήσεις των προπονητών και τις ανάγκες των αθλητών (στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου).

Αξιολόγηση του επιπέδου προσπάθειας των αθλητών σε καθημερινή βάση με ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς των αθλητών και αξιολόγηση των προπονητών

Ατομική συνάντηση με αθλητές κατόπιν αιτήματος των αθλητών ή πρότασης των προπονητών, ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον αθλητή

Σε συνθήκες στις οποίες οι γονείς τον αθλητών έχουν ενεργή συμμετοχή στις υποχρεώσεις τους, το πρόγραμμα είναι πιθανό να συμπεριλάβει και

Επικοινωνία με τους γονείς των αθλητών (πριν την έναρξη του Προγράμματος για τους αθλητές) με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και την βέλτιστη δυνατή εικόνα του Αθλητικού Ψυχολόγου γύρω από τους αθλητές

Συναντήσεις με τους γονείς των αθλητών είτε σε ομάδες είτε σε ατομικό επίπεδο