Εφαρμογή του προγράμματος

ocean-sky

Η εφαρμογή του προγράμματος περιλαμβάνει ομαδικές συναντήσεις, με το σύνολο των αθλητών και ατομικές συναντήσεις με τον καθένα ξεχωριστά (όπου κρίνεται απαραίτητο).

Η διαδικασία διεξαγωγής του περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συναντήσεις (4 συναντήσεις το μήνα) διάρκειας 1-1,5 ώρας (η ώρα καθορίζεται στον ελεύθερο χρόνο των αθλητών, συνήθως μετά την προπόνηση), με τους αθλητές να συγκροτούν ομάδες με μέγιστο αριθμό τα 12-15 άτομα. Η σύσταση των ομάδων πραγματοποιείται με βάση την ηλικία των αθλητών, το αγωνιστικό τους επίπεδο και την αγωνιστική τους εμπειρία.

Η αντιμετώπιση των ομάδων των αθλητών ως προς το πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξής τους αναφέρεται ως ολιστική, καθώς περιλαμβάνει την παρακολούθηση και υποστήριξη των αθλητών σε γενικότερο πλαίσιο και στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν εντός και εκτός αθλητικού περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασίας διαμορφώνεται με βάση τις ειδικές ανάγκες των αθλητών και των ομάδων.

sports-post

Απαιτήσεις του αθλήματος

Το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Προετοιμασία αναπτύσσεται και εστιάζει στις απαιτήσεις του εκάστοτε αθλήματος, τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται.

Για παράδειγμα, σε ορισμένα αθλήματα, η ταχύτητα σκέψης είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ή ανάλογα η δυνατότητα πρόβλεψης, η διατήρηση της συγκέντρωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα να συμπεριλάβει ο αθλητής πολλούς παράγοντες στην διαμόρφωση της απόφασής του ή και η ανάπτυξη λειτουργικού επικοινωνιακού πλαισίου.

Διαδικασία εφαρμογής

Η εφαρμογή του προγράμματος, σε πρώτη φάση, περιλαμβάνει την παρουσίαση του προγράμματος Ψυχολογικής Προετοιμασίας στους προπονητές, τους αθλητές, τους γονείς και τους παράγοντες του συλλόγου, σε ξεχωριστές συναντήσεις. Ακολουθεί η συλλογή ατομικών πληροφοριών από τον κάθε αθλητή (ατομικές πληροφορίες, οικογενειακή κατάσταση, σημαντικές προσωπικές εμπειρίες) και η χορήγηση ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση χαρακτηριστικών, τα οποία αναφέρονται τόσο σε αγωνιστικό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον καθημερινής δραστηριότητας (π.χ. γενικό/αγωνιστικό άγχος, επίπεδο αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, αγωνιστικές ανησυχίες κ.ά.). Με την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων από τους αθλητές και τον καθορισμό των ειδικών αναγκών, δομείται το πλάνο συναντήσεων.

Τα θέματα των συναντήσεων καθορίζονται με βάση τις προτάσεις των προπονητών, των αθλητών, των γονέων και της διοίκησης του συλλόγου. Ο Αθλητικός Ψυχολόγος έχει τη δυνατότητα να προτείνει την ανάλυση και συζήτηση κάποιου θέματος, όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των αθλητών.

Το πρόγραμμα συναντήσεων περιλαμβάνει ανάλυση και παρουσίαση από τον Αθλητικό Ψυχολόγο του θέματος, με τους αθλητές να συμμετέχουν στη συζήτηση παρουσιάζοντας δικές τους αγωνιστικές εμπειρίες και βιώματα.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστή και προβολέα και οι παρουσιάσεις γίνονται σε μορφή power point. Στην περίπτωση εξ΄ αποστάσεως συναντήσεων χρησιμοποιείται πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους αθλητές να παρακολουθούν ταυτόχρονα (σε πραγματικό χρόνο) την παρουσίαση και τον Αθλητικό Ψυχολόγο, ενώ και εκείνος έχει οπτική επαφή των αθλητών.

Με το τέλος των συναντήσεων οι αθλητές λαμβάνουν έντυπα σχετικά με το θέμα συνάντησης (πιθανόν και με τη μορφή άσκησης), ώστε η καλλιέργειά του θέματος να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας των αθλητών.